02155090617

چگونه سوزن خوب و مناسب برای چرخ خیاطی بخریم؟

0012

نحوه تشخیص سوزن سالم و باکیفیت برای چرخ خیاطی و دوخت – قبل از استفاده از سوزن بهتر است از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم. زیرا اگر سوزن ناسالم یا معیوب باشد یکی از مشکلات رایج این است که دوخت پرش دارد یا جا می اندازد.برای این موضوع می توان سوزن چرخ خیاطی را […]